PRAKTYKI I STAŻE STUDENCKIE
Studenci wydziałów chemicznych oraz specjalności pokrewnych mogą odbyć praktyki studenckie oraz staże w Zespole II IChO PAN w różnym wymiarze czasowym.

Praktyki studenckie trwają zwykle od 2 do 4 tygodni, natomiast staże trwają powyżej 1 miesiąca i mogą się wiązać z planowanym wykonywaniem w Zespole pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Po uzgodnieniu z kierownikiem Zespołu (lub koordynatorem praktyk) warunków i terminu odbywania praktyki lub stażu należy złożyć podanie o przyjęcie na praktykę/staż adresowane do Dyrektora IChO PAN. Podanie musi zawierać informację, w którym Zespole i w jakim terminie praktyka ma się odbywać. Podanie musi być pozytywnie zaopiniowane przez kierownika Zespołu. Do podania należy dołączyć skierowanie z macierzystej uczelni oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie WWW Instytutu Chemii Organicznej PAN.

PRACE DYPLOMOWE
Studenci zainteresowani wykonywaniem pracy dyplomowej (inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej) w Zespole II IChO PAN powinni skontaktować się z kierownikiem Zespołu w celu ustalenia, czy Zespół dysponuje wolnymi miejscami dla dyplomantów i wstępnie uzgodnić tematykę pracy.

W dalszej kolejności student składa podanie do Dyrektora Instytutu z prośbą o umożliwienie wykonywania pracy dyplomowej w IChO PAN. Do podania należy załączyć oświadczenie opiekunów naukowych ze strony IChO PAN i macierzystej Uczelni studenta o ustaleniu warunków wykonywania pracy dyplomowej i jej temacie. Konieczne jest także dołączenie zaświadczenia o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków. Więcej informacji można znaleźć na stronie WWW Instytutu Chemii Organicznej PAN.

PRACE DOKTORSKIE
Zasady naboru na studia doktoranckie można znaleźć na stronie Instytutu Chemii Organicznej PAN.

STAŻE PODOKTORSKIE
Osoby posiadające stopień doktora nauk chemicznych (lub nauk pokrewnych) mogą odbyć staż podoktorski w Zespole II IChO PAN. Staże takie realizowane są w ramach projektów grantowych obecnie realizowanych w zespole. Aktualne informacje o naborze kandydatów można znaleźć na stronie zespołowej, stronie WWW Instytutu Chemii Organicznej PAN lub kontaktując się z kierownikiem Zespołu. Osoby chcace odbyć staż podoktorski w naszym Zespole mogą także indywidualnie wystepować o jego finansowanie, na przykład aplikując o granty NCN (program Fuga).    prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.